_-KoGaMianeQ-_

XP
749 635
Joined KoGaMa on Aug 31, 2017
Bio

ßiêmã/hêllõ

Ñãmê:
Hubêrt

Šurñãmê:
_-KõGãMiãnêQ-_

Birthdãy:
25.O4.2OO8

Çlãßß:
4D

©®TM®©®TM®©®TM®©®TM®©®TM®©®TM®©®TM®©®TM®©®.....

{} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {}

Lãuñglißh:
Polißh, Êñglißh ãñd Germãny

Rypiñ, Polãñd/Polêñ