- Nya Chan -

Joined KoGaMa on Jul 30, 2018
Bio

ᕼᝪᏞᗩ ᗷᑌᗴᑎᗩᔑ, ᑕᝪᗰᝪ Ꮮᗴᔑ ᐯᗩ Ꮮᗩ ᐯᏆᗞᗩ ᙭ᗞ, ᗴᔑᎢᗩ ᗴᔑ Ꮮᗩ ᑕᑌᗴᑎᎢᗩ ᗞᗴ ᑌᑎ ᑭᗩᑎᗞᗩ ᗩᖇᑕᝪᏆᖇᏆᔑ ᑫᑌᗴ ᗴᑎ ᖇᗴᗩᏞᏆᗞᗩᗞ ᔑᗴ ᏞᏞᗩᗰᗩ ᖴᏞᝪᖇᗞᗴᏞᝪᎢᎢᝪ Ꭹ ᑫᑌᏆᗴᖇᗴ ᔑᗩᑕᗩᖇᔑᗴ ᑌᑎᗩᔑ ᑭᗴᏞᏆᏞᏞᗩᔑ ᐯᗴᑎᗞᏆᗴᑎᗞᝪ ᑕᑌᗴᑎᎢᗩᔑ :ᐯ

ᔑᏆ ᗰᗴ ᑭᖇᗴᏀᑌᑎᎢᗩᑎ ᑫᑌᗴ ᑕᑌᗩᑎᎢᝪ ᐯᗩᏞᗴ, ᗩᕼᝪᖇᗩ ᑎᝪ ᗴᔑᎢᗩ ᗴᑎ ᐯᗴᑎᎢᗩ, ᑭᗴᖇᝪ ᔑᏆ ᑫᑌᏆᗴᖇᗴᔑ ᑭᑌᗴᗞᗴᔑ ᗴᑎᑕᗩᖇᏀᗩᖇᗰᗴ ᑌᑎᗩ Ꭹ Ꮮᗩᔑ ᐯᝪᎩ ᑭᖇᝪᑕᗴᔑᗩᑎᗞᝪ ᗩ Ꮮᗩ ᐯᗴᏃ ᙭ᗞ᙭ᗞ
ᗰᏆ ᏆᑎᎢᗴᑎᑕᏆóᑎ ᗴᔑ ᑫᑌᗴ ᑕᑌᗩᑎᗞᝪ ᐯᗴᑎᗞᗩ ᗴᔑᎢᗩ ᑕᑌᗴᑎᎢᗩ ᎢᗴᑎᏀᗩ ᑕᝪᗰᝪ ᗰᏆᑎᏆᗰᝪ ᏞᐯᏞ 10 :ᐯ

Ꮖᖇé ᑭᑌᗷᏞᏆᑕᗩᑎᗞᝪ ᑕᝪᔑᗩᔑ ᗞᗴ ᑕᑌᗩᑎᎢᝪ ᗰᗴ ᖴᗩᏞᎢᗩ ᑭᗩ ᐯᗴᑎᗞᗴᖇᏞᗩ ᙭ᗞᗞ (ᗩᑌᑎᑫᑌᗴ ᖴᏆᒍᝪ ᑫᑌᗴ ᏞᑌᗴᏀᝪ ᑎᗩᗞᏆᗴ ᗰᗴ Ꮮᗩ ᑕᝪᗰᑭᖇᗩ :'ᐯ)