_Dαniel03_

XP
8 341 826
Joined KoGaMa on Dec 6, 2020
Bio

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ᴍʏ ɴᴀᴍᴇ : ᴅᴀɴɪᴇʟ
------------------------------------------------------------------------------
ᴀɢᴇ : 14
------------------------------------------------------------------------------
ʙɪʀᴛʜᴅᴀʏ : ᴍᴀʏ 11
------------------------------------------------------------------------------
ɪ'ᴠᴇ ʙᴇᴇɴ ᴘʟᴀʏɪɴɢ ꜰᴏʀ 2 ʏᴇᴀʀꜱ ʙᴜᴛ ɪ ʟᴏꜱᴛ ᴛʜᴀᴛ ᴀᴄᴄᴏᴜɴᴛ
------------------------------------------------------------------------------
ɪ ᴀᴍ ᴀ ᴘᴇʀꜱᴏɴ ᴡʜᴏ ɪꜱ ᴀʟᴍᴏꜱᴛ ᴀʟᴡᴀʏꜱ ᴏɴʟɪɴᴇ
------------------------------------------------------------------------------
ɪ ᴘʟᴀʏ ᴏᴛʜᴇʀ ɢᴀᴍᴇꜱ ʟɪᴋᴇ ʙʀᴀᴡʟ ꜱᴛᴀʀꜱ ᴀɴᴅ ɢᴇᴏᴍᴇᴛʀʏ ᴅᴀꜱʜ
------------------------------------------------------------------------------
ᴍʏ ʙᴇꜱᴛ ɢᴀᴍᴇꜱ : ⚔️Boys vs Girls 2 CTF⚔️ and Zombie Escape CLASSIC
---------------------------------------------------------------------------------
ʙᴇꜱᴛ ᴛɪᴍᴇ ɪɴ Boys vs Girls 2 CTF : 11.25 ꜱᴇᴄᴏɴᴅꜱ (ɴᴏ ʜᴀᴄᴋ)
---------------------------------------------------------------------------------
ᴘʟᴇᴀꜱᴇ ᴅᴏ ɴᴏᴛ ᴀꜱᴋ ᴍᴇ ᴛᴏ ʙᴜʏ ᴀᴠᴀᴛᴀʀꜱ ᴏʀ ᴍᴏᴅᴇʟꜱ
---------------------------------------------------------------------------------
ɪ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ᴀʟᴍᴏꜱᴛ ᴀʟʟ ꜰʀɪᴇɴᴅ ʀᴇqᴜᴇꜱᴛꜱ
---------------------------------------------------------------------------------
ʙᴇꜱᴛ ꜰʀɪᴇɴᴅꜱ: ᴛʜᴇʏ ᴀʀᴇ ᴀʟʟ ɢᴏᴏᴅ ꜰʀɪᴇɴᴅꜱ :)
---------------------------------------------------------------------------------
ʟɪᴍɪᴛ : 430 ꜰʀɪᴇɴᴅꜱ
.
Top 100 coming soon
.
I earn XP watching ads
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Level 1: ✔️(0 XP)
Level 2: ✔️(400 XP)
Level 3: ✔️(1 200 XP)
Level 4: ✔️(2 400 XP)
Level 5: ✔️(4 010 XP)
Level 6: ✔️(6 030 XP)
Level 7: ✔️(9 060 XP)
Level 8: ✔️(12 600 XP)
Level 9: ✔️(16 660 XP)
Level 10: ✔️(21 240 XP)
Level 11: ✔️(26 340 XP)
Level 12: ✔️(37 460 XP)
Level 13: ✔️(49 600 XP)
Level 14: ✔️(62 760 XP)
Level 15: ✔️(76 950 XP)
Level 16: ✔️(92 170 XP)
Level 17: ✔️(108 420 XP)
Level 18: ✔️(125 700 XP)
Level 19: ✔️(144 020 XP)
Level 20: ✔️(163 380 XP)
Level 21: ✔️(183 780 XP)
Level 22: ✔️(218 010 XP)
Level 23: ✔️(254 530 XP)
Level 24: ✔️(293 400 XP)
Level 25: ✔️(334 680 XP)
Level 26: ✔️(378 430 XP)
Level 27: ✔️(424 710 XP)
Level 28: ✔️(473 580 XP)
Level 29: ✔️(525 100 XP)
Level 30: ✔️(579 330 XP)
Level 31: ✔️(636 330 XP)
Level 32: ✔️(1 014 530 XP)
Level 33: ✔️(1 411 330 XP)
Level 34: ✔️(1 827 130 XP
Level 35: ✔️(2 262 330 XP)
Level 36: ✔️(2 717 330 XP)
Level 37: ✔️(3 192 530 XP)
Level 38: ✔️(3 688 330 XP)
Level 39: ✔️(4 205 130 XP)
Level 40: ✔️(4 743 330 XP)
Level 41: ✔️(5 303 330 XP)
Level 42: ✔️5 885 530 XP)
Level 43: ✔️(6 490 330 XP)
Level 44: ✔️(7 118 130 XP)
Level 45: ✔️(7 769 330 XP)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Born Bad Buzz - Brawl Stars