- J A C K I E -

XP
697 970
Joined KoGaMa on Jan 13, 2021
Bio

..............$............................................$..............
............$$............................................$$............
............$$............................................$$............
..............$$s....................................s$$..............
................$$$$............................$$$$................
..................3$$$$..¶¶¶¶¶¶¶¶..$$$$3..................
....................3$$$$..¶¶¶¶¶¶..$$$$3....................
..................¶..$$$$$..¶¶¶¶..$$$$$..¶..................
................¶¶¶..$$$..¶¶¶¶¶¶..$$$..¶¶..................
................¶¶¶....¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶....¶¶¶¶..................
................¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶..................
....................¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶....................
....................¶¶........¶¶¶¶..........¶........................
....................¶¶........¶¶¶¶..........¶¶......................
....................¶¶¶¶¶¶¶¶..¶¶¶¶¶¶¶¶......................
......................¶¶¶¶¶¶......¶¶¶¶¶¶¶......................
............................¶¶¶¶¶¶¶¶¶..............................
............................¶..¶..¶..¶..¶..............................
............¶..............¶..............¶..............¶..............
..........¶¶..............................................¶¶............
..........¶¶..............................................¶¶............
..........¶¶..............¶¶..........¶¶..............¶¶............
..........¶¶..¶¶..¶¶..¶..............¶..¶¶..¶¶..¶¶............
......¶..¶¶..¶¶..¶¶..¶..............¶..¶¶..¶¶..¶¶..¶........
....¶¶..¶¶..¶¶..¶¶..¶..............¶..¶¶..¶¶..¶¶..¶¶......
......¶¶¶¶..¶¶..¶¶......................¶¶..¶¶..¶¶¶¶........
╭╮⡏⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠋⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠋⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠙⠉⠉⠉⠹
⡇⢸⣿⡟⠛⢿⣷⠀⢸⣿⡟⠛⢿⣷⡄⢸⣿⡇⠀⢸⣿⡇⢸⣿⡇⠀⢸⣿⡇⠀
⡇⢸⣿⣧⣤⣾⠿⠀⢸⣿⣇⣀⣸⡿⠃⢸⣿⡇⠀⢸⣿⡇⢸⣿⣇⣀⣸⣿⡇⠀
⡇⢸⣿⡏⠉⢹⣿⡆⢸⣿⡟⠛⢻⣷⡄⢸⣿⡇⠀⢸⣿⡇⢸⣿⡏⠉⢹⣿⡇⠀
⡇⢸⣿⣧⣤⣼⡿⠃⢸⣿⡇⠀⢸⣿⡇⠸⣿⣧⣤⣼⡿⠁⢸⣿⡇⠀⢸⣿⡇⠀
⣇⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣄⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣠⣀⡈⠉⣁⣀⣄⣀⣀⣀⣠⣀⣀⣀⣰
Brother: demon_Prince
Sister: -Need No Man- @_@
Mom: Xx_Demon-Queen_xX
Dad: Xx_Alpha-Demon-King-Pro_xX Bann
Favorite Color: Black
Favorite Word: Sus
Favorite Place: My Closet
Favorite Music Genre: Heavy Meatal
Birthday: September 1
Zodiac: Virgo ♍
40% Demon 60% Alpha
Sexuality: Straight
┈╭╮┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
┈┃┃┈╭╮┈┏╮╭╮╭╮┃╭
┈┃┃┈┃┃┈┣┫┃┃┃┈┣┫
┈┃┣┳┫┃┈┃╰╰╯╰╯┃╰
╭┻┻┻┫┃┈┈╭╮┃┃━┳━
┃╱╭━╯┃┈┈┃┃┃┃┈┃┈
╰╮╱╱╱┃┈┈╰╯╰╯┈┃┈

╭╮╭╮╭╮╱╱╱╱╭╮╱╭╮
┃┃┃┃┃┃╱╱╱╱┃┃╱┃┃
┃┃┃┃┃┣━━┳━╯┣━╯┣╮╭┳━━╮
┃╰╯╰╯┃╭╮┃╭╮┃╭╮┃┃┃┃╭╮┃
╰╮╭╮╭┫╭╮┃╰╯┃╰╯┃╰╯┃╰╯┃
╱╰╯╰╯╰╯╰┻━━┻━━┻━━┫╭━╯
╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱┃┃
╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╱╰╯
̧,ø¤o°`°o¤ø, ̧ 乃尺ひん ̧,ø¤o°`°o¤ø, ̧
GET Oᖴᖴ TᕼE IᑎTEᖇᑎET ᗩᑎᗪ GET ᗩ ᖇEᗩᒪ ᒪIᖴE.
₩ɆⱤɆ Ⱨ₳Ⱡ₣ ₩₳Ɏ ₮ⱧɆⱤɆ ₴QɄłĐ₩₳ⱤĐ Ø₦ ₳ ₵Ⱨ₳łⱤ!
Y̲o̲u̲r̲ ̲m̲o̲m̲
≋S≋U≋S≋S≋Y≋
M̲a̲r̲r̲y̲K̲i̲s̲s̲M̲y̲A̲s̲s̲ (Marry Christmas)
G̴e̴t̴ ̴o̴u̴t̴
ŚÚŚŚŶ βĂĶĂ
D̳e̳p̳r̳e̳s̳s̳i̳o̳n̳
_________________________________________________
I̶ ̶w̶o̶u̶l̶d̶ ̶r̶a̶t̶h̶e̶r̶ ̶d̶i̶e̶ ̶o̶n̶ ̶m̶y̶ ̶f̶e̶e̶t̶ ̶t̶h̶e̶n̶ ̶l̶i̶v̶e̶ ̶o̶n̶ ̶m̶y̶ ̶k̶n̶e̶e̶s̶
I KEEᑭ ᗰY ᕼEᗩᗪ ᕼIGᕼ, ᗷᑌT ᗰY ᗰIᗪᗪᒪE ᖴIᑎGEᖇ EᐯEᑎ ᕼIGᕼEᖇ.
You should know you cant bullshit, a bullshitter.

╱╱╭┳━━━┳━━━┳╮╭━┳━━┳━━━╮
╱╱┃┃╭━╮┃╭━╮┃┃┃╭┻┫┣┫╭━━╯
╱╱┃┃┃╱┃┃┃╱╰┫╰╯╯╱┃┃┃╰━━╮
╭╮┃┃╰━╯┃┃╱╭┫╭╮┃╱┃┃┃╭━━╯
┃╰╯┃╭━╮┃╰━╯┃┃┃╰┳┫┣┫╰━━╮
╰━━┻╯╱╰┻━━━┻╯╰━┻━━┻━━━╯

╭━━┳━━━╮
╰┫┣┫╭━╮┃
╱┃┃┃╰━━╮
╱┃┃╰━━╮┃
╭┫┣┫╰━╯┃

╭━━╮╭━━━┳━━━━┳━━━━┳━━━┳━━━╮
┃╭╮┃┃╭━━┫╭╮╭╮┃╭╮╭╮┃╭━━┫╭━╮┃
┃╰╯╰┫╰━━╋╯┃┃╰┻╯┃┃╰┫╰━━┫╰━╯┃
┃╭━╮┃╭━━╯╱┃┃╱╱╱┃┃╱┃╭━━┫╭╮╭╯
┃╰━╯┃╰━━╮╱┃┃╱╱╱┃┃╱┃╰━━┫┃┃╰╮
╰━━━┻━━━╯╱╰╯╱╱╱╰╯╱╰━━━┻╯╰━╯

╭━━━━┳╮╱╭┳━━━┳━╮╱╭╮
┃╭╮╭╮┃┃╱┃┃╭━━┫┃╰╮┃┃
╰╯┃┃╰┫╰━╯┃╰━━┫╭╮╰╯┃
╱╱┃┃╱┃╭━╮┃╭━━┫┃╰╮┃┃
╱╱┃┃╱┃┃╱┃┃╰━━┫┃╱┃┃┃
╱╱╰╯╱╰╯╱╰┻━━━┻╯╱╰━╯

╭╮╱╱╭┳━━━┳╮╱╭╮
┃╰╮╭╯┃╭━╮┃┃╱┃┃
╰╮╰╯╭┫┃╱┃┃┃╱┃┃
╱╰╮╭╯┃┃╱┃┃┃╱┃┃
╱╱┃┃╱┃╰━╯┃╰━╯┃
╱╱╰╯╱╰━━━┻━━━╯